Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Oud Stompwijk is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor donateurs betekent dit dat het lidmaatschap aftrekbaar is van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Op verzoek van de Belastingdienst zijn daarom de volgende gegevens openbaar beschikbaar gemaakt.

Naam
Stichting Oud Stompwijk

RSIN/fiscaal nummer
Fiscaal nummer: 8562.26.828

Contactgegevens
Stichting Oud Stompwijk
Hoefblad 6
2266 JD Stompwijk
bestuur@oudstompwijk.nl

Bestuurssamenstelling
Truus Knijnenburg – van Velzen(voorzitster)
Aad Janson (secretaris)
Pedro Ammerlaan (penningmeester)
Ria Luiten – Wensveen (vice-voorzitster)
Gerard Suijten (lid)

Beloningsbeleid
De bestuurs- en redactieleden van respectievelijk de Stichting Oud Stompwijk, het blad ‘Stompwiic’ en de website https://www.oudstompwijk.nl ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van het buurtschap Stompwijk, het verzamelen en digitaliseren van historische documenten, van fotomateriaal die betrekking hebben op het buurtschap Stompwijk en het meewerken aan het documenteren en het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken aldaar.

De stichting probeert dit onder meer te bereiken door:

  • het houden van lezingen, voordrachten, excursies, tentoonstellingen, het vullen, onderhouden en beschikbaar stellen van een via internet voor iedereen toegankelijke beelddatabank en dergelijke;
  • het bevorderen van plaatselijke onderzoekingen op historisch gebied en het doen van publicaties op dit gebied;
  • het samenwerken met instellingen, stichtingen en/of verenigingen, die een soortgelijk doel nastreven.
    de stichting richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele ook voormalige bevolking van het buurtschap, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Holland onder een breed publiek, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn (artikel 2.1 statuten).

De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. het bestuderen van Hollandse historiografische onderwerpen en thema’s; b. het stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek op dat terrein en de resultaten hiervan toegankelijk maken voor een breed publiek door het uitgeven van een tijdschrift; c. het organiseren in initiëren van projecten rond de thema’s uit de geschiedenis van Holland (artikel 2.4 statuten).

Beleidsplan
Beleidsplan 2017-2018 (volgt nog)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2016 (volgt nog)

Financiële verantwoording
Financieel overzicht 2016 (volgt nog)